head

adiunkt

 Adiunkt

Jest adiunktem do spraw dydaktycznych, osobą odpowiedzialna za organizację oraz przebieg procesu dydaktycznego wynikającego z zadań realizowanych w Zakładzie Biologii Medycznej PUM w Szczecinie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z Antropologii
i Anatomii.

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego (Wydziału Nauk Przyrodniczych)
w Szczecinie. W 2001 r. uzyskała tytuł mgr biologii ogólnej, ze specjalnością
w zakresie antropologii i anatomii człowieka.

W 2004 r. obroniła doktorat nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
w Zakładzie Medycyny Sądowej PUM w Szczecinie.

W 2005 r.  brała udział w ekspedycji naukowej do Sudanu i na tej podstawie,
w latach 2009-2012, była kierownikiem projektu finansowanego przez NCN
pt.: „Badanie rozprzestrzeniania wybranych wariantów genetycznych modyfikujących wrażliwość na czynniki zakaźne u plemienia Manasir”
(N N404 140837).

W 2005 r. ukończyła Studia Podyplomowe z Kryminalistyki i Kryminologii (Wydział Prawa Administracji i Ekonomii) na Uniwersytecie Wrocławskim i w latach 2005-2008 wykonywała ekspertyzy jako biegły sądowy w zakresie antropologii.

W 2010 r. uzyskała specjalizację w dziedzinie Zdrowia Publicznego. W 2012 r., po odbyciu zawodowego kształcenia podyplomowego, złożyła egzamin końcowy w zakresie analityki medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i uzyskała kompetencje Diagnosty Laboratoryjnego (nr 15239).

Od 2007 r. głównym nurtem jej zainteresowań naukowych są badania biomolekularnego podłoża autoimmunologicznych cholestatycznych chorób wątroby, takich jak: pierwotne zapalenie dróg żółciowych (ang. PBC) oraz pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych (ang. PSC) ze współistniejącym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (ang. UC).

Autorka licznych publikacji, które zostały opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych
o łącznej punktacji IF: 82.00 (Pkt MEiN: 1552,500), Index Hirscha: 10, Liczba cytowań: 239.

W 2017 r. otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o zdrowiu. Tytuł osiągnięcia naukowego: „Analiza wybranych czynników patogenetycznych
w cholestatycznych schorzeniach wątroby o podłożu autoimmunologicznym”.

Od 2021 r. – kierownik grantu PRELUDIUM BIS (2020/39/O/NZ4/01732),
pt. „Epigenetyczna modulacja szlaku sygnałowego S1P/S1PR1 w zapaleniu okrężnicy i transformacji nowotworowej u pacjentów z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych”.

Promotor pomocniczy przy zakończonych doktoratach:

dr n. med. Małgorzaty Blatkiewicz, pt. „Analiza ekspresji wybranych jądrowych receptorów sierocych w cholangiocytach i tkance wątrobowej pacjentów z przewlekłymi cholestatycznymi chorobami wątroby” - 2017 r.

dr n. zdr. Agnieszki Popadowskiej, pt. „Analiza zależności między polimorfizmem -13910 C>T genu LCT z wybranymi parametrami antropomotorycznymi w populacji województwa zachodniopomorskiego” - 2017 r.

Promotor wszczętych doktoratów:

mgr Moniki Adamowicz, pt. „Wpływ leków stosowanych w terapii chorób cholestatycznych wątroby na poziom ekspresji wybranych miRNA”;

mgr Magdaleny Żak, pt. „Ocena skuteczności stosowania drenażu autogenicznego i mechanicznych metod oczyszczania dróg oddechowych u chorych z mukowiscydozą”.

Promotor obronionych 400 prac dyplomowych.